ماریا فروتن راد

تغذیه ورزشکاران

تغذیه مناسب ورزشکار برای تامین مواد مغذی مورد نیاز و همچنین بهبود عملکرد بسیار مهم است.نبود یک برنامه غذایی اصولی میتواند راندمان ورزشی ورزشکاررا به شدت کاهش دهد

تغذیه ورزشکاران

تومان ۳۵۰هزار
 • مدت دوره هر رژیم (یک ماه تا ۶ هفته )
 • رژیم غذایی اصولی و اختصاصی با توجه به شرایط ورزشکار
 • بازبینی دوره ای رژیم درصورت نیاز
 • ارایه دو الگوی رژیمی برای روزهای ورزش و غیرورزش
 • تجویز مکمل های مورد نیاز
 • پشتیبانی درطول دوره

مشاوره تلفنی یا تصویری هر ۳۰ دقیقه ۲۰۰ هزارتومان

تغذیه ورزشکاران

و مشاوره تصویری یا تلفنی
تومان ۵۰۰هزار
 • مدت دوره هر رژیم (یک ماه تا ۶ هفته )
 • رژیم غذایی اصولی و اختصاصی با توجه به شرایط ورزشکار
 • بازبینی دوره ای رژیم درصورت نیاز
 • ارایه دو الگوی رژیمی برای روزهای ورزش و غیرورزش
 • تجویز مکمل های مورد نیاز
 • پشتیبانی درطول دوره
 • مشاوره تلفنی یا تصویری ۳۰ دقیقه ای
با ما تماس بگیرید