ماریا فروتن راد

رژیم دوران شیردهی

این دوران برای هرمادر میتواند دوره مناسبی برای برگشت به وزن قبل از بارداری باشد.از طرفی با توجه به اهمیت شیردهی رژیم تنظیمی و پروسه کاهش وزن دراین دوران نباید لطمه به شیردهی وارد کند.ما با درنظر گرفتن تمام این موارد به مادرات شیرده  کمک خواهیم کرد

رژیم غذایی اصولی و اختصاصی با توجه به شرایط مادر شیرده

تنظیم رژیم منطبق بر سفره خانواده با اصلاح اشکالات موجود

پشتیبانی درطول دوره

مدت دوره

یک ماه

200,000 تومان

با ما تماس بگیرید