ماریا فروتن راد

تغذیه ورزشکاران

تغذیه مناسب ورزشکار برای تامین مواد مغذی مورد نیاز و همچنین بهبود عملکرد بسیار مهم است.نبود یک برنامه غذایی اصولی میتواند راندمان ورزشی ورزشکاررا به شدت کاهش دهد

رژیم غذایی اصولی و اختصاصی با توجه به شرایط ورزشکار

بازبینی دوره ای رژیم درصورت نیاز

ارایه دو الگوی رژیمی برای روزهای ورزش و غیرورزش

تجویز مکمل های مورد نیاز

پشتیبانی درطول دوره

 

مدت دوره

6 هفته

350,000 تومان

با ما تماس بگیرید