ماریا فروتن راد

رژیم در کودکان و نوجوانان

فرایند کاهش و افزایش وزن  درکودکان و نوجوانان  با بزرگسالان متفاوت است دراین دوران تمرکز ما برآموزش صحیح تغذیه به کودک و نوجوان است . همچنین به دلیل دوران رشد نیازهای تغذیه ای باید با وسواس و دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد .در رژیم های تنظیمی این دوران باید رسیدن به حداکثرپتانسیل رشد قدی مد نظرقرار گیرد.

ما با درنظر گرفتن تمام موارد سعی میکنیم تا رسیدن به نتیجه مطلوب همراه شما باشیم.

رژیم غذایی اصولی و اختصاصی با توجه به شرایط کودک و نوجوان

تنظیم رژیم منطبق بر سفره خانواده با اصلاح اشکالات موجود

پشتیبانی درطول دوره

مدت دوره

یک ماه

200,000 تومان

با ما تماس بگیرید